Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego dot. zmian w Regulaminie studiów podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych

 

PRACA KOŃCOWA

W ramach konsultacji słuchacze przygotowują pracę końcową na uzgodniony temat oraz przystępują do jej obrony przed Komisją Egzaminacyjną.

 

FORMA PRACY KOŃCOWEJ

1. Kolejność stron pracy.

 • Strona tytułowawedług wzoru (załącznik nr 1)
 • Spis treści
 • Wstęp /1 - 2 strony/
 • Rozdziały i podrozdziały (oznaczone cyframi arabskimi)

  - ich ilość, układ, podział treści i kolejność - według wymogów merytorycznych promotora (objętość średnio dla pracy dyplomowej nie mniej niż 20 - 25 stron.

 • Podsumowanie (zakończenie)
 • Bibliografia(z podziałem na: książki, czasopisma, akty prawne, źródła statystyczne i raporty, strony internetowe, materiały źródłowe niepublikowane).
 • W pracy rysunki, schematy, wykresy, mapki opisujemy jak rysunki, tzn. "Rys. ........." a wszelkie zestawienia tabelaryczne opisujemy jak tabele, tzn. "Tabela ..................". Pod tym określeniem należy podać tytuł tabeli. Pod rysunkami i tabelami powinno być określone źródło ich pochodzenia lub wskazanie, że stanowią one własne.

2. Oświadczenie, że praca napisana została samodzielnie - (włączona do pracy jako jej ostatnia strona) - (załącznik nr 2)

3. Układ stron powinien być znormalizowany:

 • 30 wierszy na stronie, minimum 60 znaków w wierszu;
 • czcionka Times New Roman;
 • rozmiar "16" - dla tytułów rozdziałów pracy, a "14" - dla podrozdziałów;
 • rozmiar "12" - dla tekstu pracy, a "10" - dla przypisów w tekście;
 • marginesy górny, dolny i prawy - 2,5 cm; lewy - 3,5 cm;
 • odstępy między wierszami 1,5 wiersza;
 • przypisy dolne w numeracji ciągłej.

4. Student przygotowuje:

 • 1 egzemplarz pracy wydrukowanej jednostronnie lub dwustronnie w sposób trwale spięty z oświadczeniem o samodzielności jej napisania (praca może być zbindowana).
 • 1 egzemplarz pracy zapisany na płycie CD, płyta opisana i dołączona do pracy.