Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Projekty unijne

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach efektywnie wykorzystuje szansę jaka wytworzyła się dla Polski po jej wstąpieniu do Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych. Mając na celu utworzenie doświadczonego zespołu, umiejącego pozyskiwać fundusze i realizować projekty unijne, władze Uczelni z dniem 1 kwietnia 2004 roku powołały Biuro ds. Rozwoju, Środków Pomocowych i Współpracy Zagranicznej.

Z zadań jakie zostały postawione przed Biurem, wymienić należy: pozyskiwanie środków zewnętrznych z wszelkiego typu polskich i zagranicznych programów pomocowych; wdrażanie projektów unijnych, począwszy od tworzenia wniosków aplikacyjnych, poprzez ich wdrażanie, realizację, aż do rozliczenia końcowego; prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi; informowanie władz i pracowników WSH o możliwościach finansowania statutowej działalności uczelni, pomoc i konsultacje projektów realizowanych przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Zarządzania i Marketingu w Kielcach, przygotowywanie dla władz Uczelni koncepcji rozwojowych. Do zadań Biura należy także podejmowanie szeroko rozumianej współpracy Uczelni z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi.

Pierwszy okres pracy Biura (lata 2004 i 2005) polegał na zapoznawaniu się z zawiłymi zasadami finansowania projektów unijnych, procedurami aplikacyjnymi oraz dokumentacją związaną z prawodawstwem Unii Europejskiej. Niezmiernie istotnym aspektem pozyskiwanej wiedzy był udział zespołu Biura w licznych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach czy też konferencjach, a także zawieranie kontaktów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Zdobyte w tym zakresie doświadczenie zaczęło przynosić wymierne korzyści w postaci podpisania w 2005 roku pierwszych umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez WSH. Były to projekty „Agroenergetyka drogą aktywizacji rolników województwa świętokrzyskiego”, realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz „SCENO – Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość”, realizowany w ramach Działania 2.6 ZPORR, będący pierwszym w regionie portalem edukacyjno – naukowym mającym na celu szeroko rozumiany transfer wiedzy. Projekt został laureatem konkursu „Dobre praktyki EFS 2007”, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w marcu 2007 roku. Do konkursu, będącego jednocześnie podsumowaniem realizacji w Polsce Europejskiego Funduszu Społecznego, zgłoszono z całej Polski łącznie 329 projektów. SCENO zostało ocenione jako jeden z pięciu najlepszych projektów unijnych w kraju. Nagrodą oprócz okolicznościowej statuetki i wyjazdu zagranicznego było uzyskanie przez projekt tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.

W obszarze infrastruktury, dzięki pozyskanym środkom z funduszu PFRON udało się dokończyć dostosowanie obiektów uczelnianych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro realizowało także prace zlecone z zewnątrz uczelni, przygotowując m.in. Plany Rozwoju Lokalnego dla Gmin: Górno i Pawłów, czy wniosek aplikacyjny dla Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Kielcach. W latach 2004-2010 Biuro pozyskało środki na realizację 13 projektów na łączną kwotę ponad 18,5 mln PLN, w których wzięło udział prawie 5 000 osób.

Ponadto, Biuro prowadzi badania związane z potrzebami szkoleniowymi mieszkańców województwa świętokrzyskiego i województw ościennych, a także współpracuje z Wydziałami Zamiejscowymi WSH w Tarnobrzegu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dodatkowo posiadane przez pracowników Biura doświadczenie oraz uznanie na rynku zaowocowały zaproszeniami do konsultacji dokumentów programowych i wytycznych związanych z podziałem środków unijnych, powołaniami do różnego rodzaju komitetów sterujących i monitorujących programy operacyjne oraz jako eksperci Komisji Oceny Projektów.

W zakresie tworzenia nowych aplikacji, priorytetem są projekty infrastrukturalne związane z rozbudową i modernizacją obiektów WSH w Kielcach oraz w Wydziałach Zamiejscowych WSH w Tarnobrzegu i Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie mniej jednak Uczelnia i Biuro aplikuje i zamierza nadal brać udział w konkursach na realizację projektów o rezultatach miękkich, m.in. na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, prace badawcze, wyjazdy studyjne, rozwój kadry itp.

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10