Projekty unijne

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach efektywnie wykorzystuje szansę jaka wytworzyła się dla Polski po jej wstąpieniu do Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych. Mając na celu utworzenie doświadczonego zespołu, umiejącego pozyskiwać fundusze i realizować projekty unijne, władze Uczelni z dniem 1 kwietnia 2004 roku powołały Biuro ds. Rozwoju, Środków Pomocowych i Współpracy Zagranicznej.

Z zadań jakie zostały postawione przed Biurem, wymienić należy: pozyskiwanie środków zewnętrznych z wszelkiego typu polskich i zagranicznych programów pomocowych; wdrażanie projektów unijnych, począwszy od tworzenia wniosków aplikacyjnych, poprzez ich wdrażanie, realizację, aż do rozliczenia końcowego; prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi; informowanie władz i pracowników WSH o możliwościach finansowania statutowej działalności uczelni, pomoc i konsultacje projektów realizowanych przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Szkołę Zarządzania i Marketingu w Kielcach, przygotowywanie dla władz Uczelni koncepcji rozwojowych. Do zadań Biura należy także podejmowanie szeroko rozumianej współpracy Uczelni z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi.

Pierwszy okres pracy Biura (lata 2004 i 2005) polegał na zapoznawaniu się z zawiłymi zasadami finansowania projektów unijnych, procedurami aplikacyjnymi oraz dokumentacją związaną z prawodawstwem Unii Europejskiej. Niezmiernie istotnym aspektem pozyskiwanej wiedzy był udział zespołu Biura w licznych szkoleniach, warsztatach, konsultacjach czy też konferencjach, a także zawieranie kontaktów na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Zdobyte w tym zakresie doświadczenie zaczęło przynosić wymierne korzyści w postaci podpisania w 2005 roku pierwszych umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez WSH. Były to projekty „Agroenergetyka drogą aktywizacji rolników województwa świętokrzyskiego”, realizowany w ramach Działania 2.1 ZPORR oraz „SCENO – Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość”, realizowany w ramach Działania 2.6 ZPORR, będący pierwszym w regionie portalem edukacyjno – naukowym mającym na celu szeroko rozumiany transfer wiedzy. Projekt został laureatem konkursu „Dobre praktyki EFS 2007”, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w marcu 2007 roku. Do konkursu, będącego jednocześnie podsumowaniem realizacji w Polsce Europejskiego Funduszu Społecznego, zgłoszono z całej Polski łącznie 329 projektów. SCENO zostało ocenione jako jeden z pięciu najlepszych projektów unijnych w kraju. Nagrodą oprócz okolicznościowej statuetki i wyjazdu zagranicznego było uzyskanie przez projekt tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.

W obszarze infrastruktury, dzięki pozyskanym środkom z funduszu PFRON udało się dokończyć dostosowanie obiektów uczelnianych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro realizowało także prace zlecone z zewnątrz uczelni, przygotowując m.in. Plany Rozwoju Lokalnego dla Gmin: Górno i Pawłów, czy wniosek aplikacyjny dla Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Kielcach. W latach 2004-2010 Biuro pozyskało środki na realizację 13 projektów na łączną kwotę ponad 18,5 mln PLN, w których wzięło udział prawie 5 000 osób.

Ponadto, Biuro prowadzi badania związane z potrzebami szkoleniowymi mieszkańców województwa świętokrzyskiego i województw ościennych, a także współpracuje z Wydziałami Zamiejscowymi WSH w Tarnobrzegu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dodatkowo posiadane przez pracowników Biura doświadczenie oraz uznanie na rynku zaowocowały zaproszeniami do konsultacji dokumentów programowych i wytycznych związanych z podziałem środków unijnych, powołaniami do różnego rodzaju komitetów sterujących i monitorujących programy operacyjne oraz jako eksperci Komisji Oceny Projektów.

W zakresie tworzenia nowych aplikacji, priorytetem są projekty infrastrukturalne związane z rozbudową i modernizacją obiektów WSH w Kielcach oraz w Wydziałach Zamiejscowych WSH w Tarnobrzegu i Ostrowcu Świętokrzyskim. Nie mniej jednak Uczelnia i Biuro aplikuje i zamierza nadal brać udział w konkursach na realizację projektów o rezultatach miękkich, m.in. na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, prace badawcze, wyjazdy studyjne, rozwój kadry itp.